Ny på Märsön

Välkommen!
Vår förening består av 142 fastigheter och är en ekonomisk förening, vars huvudsyfte är att förvalta våra inventarier såsom bryggor, vägar, vattenanläggningar, badplats och inte minst våra stora grönområden.

Årsavgiften som du och dina grannar betalar ska täcka föreningens kostnader för drift, underhåll och reparationer av våra gemensamma ägodelar. Det ligger därför i allas intresse att vårda vår gemensamma egendom på bästa möjliga sätt.

Som medlem i föreningen har du också möjlighet att påverka verksamheten genom den styrelse som utses vid den årliga föreningsstämman. Utnyttja den möjligheten!

Är du intresserad av att engagera dig i föreningen kan du kontakta Västra Märsöns Tomtägarförenings valberedning. Information om vilka som är medlemmar i valberedningen framgår av vår hemsida.

Av föreningens stadgar framgår vilka rättigheter och skyldigheter föreningen och du som fastighetsägare har gentemot varandra.

Här följer en kortfattad översikt som ger praktisk information om boendet i vår förening – för att underlätta för dig som just flyttat in hos oss.

Adressregister

Som ny ägare av en fastighet, ber vi dig gå in på fliken Adressändring
uppge: Namn, adress, telefonnummer m.m.

Detta gäller förstås även ”gamla” fastighetsägare vid förändring av adress, telefonnummer el dylikt.

Adressregistret finns hos styrelsen och används för brevutskick, fakturering av årsavgiften m.m.

Området

Området som sträcker sig på båda sidor av riksväg 55 är uppdelat i olika städområden. För varje område finns det två ansvariga Byfogdar. Byfogdarna sammankallar till en så kallad Bydag, då vi underhåller våra gemensamma områden. Arbetet består bl.a. av att ta bort sly i dikesrenar, gallra närliggande skogsområden, underhålla trappor/spänger samt elda upp det ris som har avverkats. Byfogden leder och talar om vad som ska göras. Denna dag är inte bara en arbetsdag utan också ett ypperligt tillfälle att träffa sina grannar och vara social. Efter utfört arbete brukar vi äta något lätt.

Bryggor

Inom området finns det fyra bryggor, varje fastighet har rätt till en båtplats. Vilken brygga du tillhör kan du se under fliken När/Var/Hur. Liksom ”området” underhåller vi bryggorna på en så kallad Bryggdag. För respektive brygga finns det två ansvariga Bryggfogdar. Dom sammankallar till bryggdagarna och talar om vad som skall göras. Återigen, denna dag är inte bara en arbetsdag utan även ett socialt umgänge bland grannar.

Badplatsen

Badplatsen finns i anslutning till Sarvvägens brygga. Ett litet fint bad för de yngsta, men alla är välkomna. Även här har vi en städdag som leds av Fogdarna för Badplatsen. Badet tillhör inte något speciellt område, därför förväntas fastighetsägare från all områden att delta på Badplatsens städdag.

Sommarvatten

Till varje fastighet finns det sommarvatten framdraget. Från tomtgränsen in till fastigheten ansvarar man själv för slang/rör och kopplingar. Sommarvattnet finns tillgängligt under den varma perioden (april-oktober eller när temperaturen tillåter). Sommarvattnet får inte användas att vattna med (vattenspridare).

Vägarna

Vägarnas underhåll styrs av en Vägfogde. Arbetet utförs av en entreprenör, som styrelsen har upphandlat. Arbetet består av sladdning, saltning snöröjning m.m.

Då vägunderhållet är en stor kostnad för föreningen är det inte förbjudet för var och en att hjälpa till med underhållet, t.ex. fylla igen potthål. En annan sak som spar våra vägar är att hålla ner hastigheten, max 30 km/timme, men gärna lägre.

Sopor

Respektive fastighet är ansvarig för sin egen sophantering. Kommunen vill att vi sopsorterar. För priser och hantering, läs på kommunens hemsida.

Bredband och TV

Inom området finns det ingen gemensam anläggning. Det är upp till respektive fastighetsägare att ordna dessa saker. Den fiber som finns nedgrävd ägs och förvaltas av IP-only.

Förtroendevalda

Information om förtroendevalda, Styrelsen, Valberedning, Revisorer, Vägfogde, Byfogdar, Bryggfogdar, Fogdar för badplatsen, Vattenfogdar, Maskinfogde finner du under respektive flik. Har du synpunkter eller frågor som rör området, vänligen kontakta någon i styrelsen eller annan förtroendevald.

Dina nya grannar och styrelsen hoppas att du ska trivas med ditt nya boende i Västra Märsöns Tomägarförening!