Regler båtplats

Alla fastigheter som har en båt har rätt till en ”fysisk” plats, övriga en ”vilande”, (”vilande” plats innebär att du inte har en fysisk plats, men tilldelas en sådan vid inköp av båt).

Följande gäller för båtplatserna

 1. Båtplats som tilldelas av respektive bryggfogde, är inte personlig och kan ändras efter bryggfogdes beslut.
 2. Enbart föreningsmedlemmar får ha sina båtar vid föreningens bryggor.
 3. Utlåning eller överlåtelse av båtplats får inte ske utan medgivande av respektive bryggfogde.
 4. Uthyrning av båtplats får inte förekomma.
 5. Vid försäljning av fastighet, följer inte säljarens båtplats automatiskt med försäljningen, utan respektive bryggfogde kan tilldela ny medlem annan båtplats.
 6. Medlems båt får inte förtöjas på svaj inom bryggområdet eller utefter Märsöns stränder, utan respektive bryggfogdes medgivande.
 7. Bryggfogden är ansvarig för alla ”vilande” platser.
 8. Bryggfogden ansvarar för fördelningen av ”fysisk” plats. Då vatten djupet är olika ska mindre båtar placeras på platser närmast land.
 9. Om fastighetsägare önskar en extra plats (plats Nr 2), kan detta medgivas, mot en extra avgift om plats finns, m.a.o. det går inte att låna grannens plats. Extra plats tilldelas av bryggfogden.
 10. Bryggfogden ansvarar för ordning vid brygga och angränsande område.

Båtplatsers storlek

 1. Alla platser ska vara lika stora, 2,4 – 2,5 m anpassade efter bryggans längd.
 2. Begränsning av båtstorlek:
  • Båtplatsens bredd: 2,4 – 2,5 m.
  • Båtens maxvikt: 1 500 kg.
 3. Större/tyngre båtar än vad ovan medger får lägga sig på redden/svaj.

Y-bommar/boj

 1. För ordning och reda ska alla platser ha en Y-bom eller Boj. Y-Bommarna placeras längst ut på bryggan och bojarna in mot land.
  • Y-bom: Y-bommen ska vara av mindre typen, se Laxvägens brygga, (undantag görs för befintliga Y-bommar av större typen).
  • Boj: Normalt ska platserna vara försedda med en Y-bom men undantag görs för mindre båtar, typ eka, där det räcker med en boj.
 2. Respektive båtplatsägare äger en Y-bom/boj, vilken han ansvarar för både ekonomiskt och funktionellt.
 3. Respektive båtplatsägare ser till att Y-bom/boj är märkt med tomtnummer eller namn.
 4. De som önskar ta upp sin Y-bom/boj, för att skydda den mot is och vind under vinterhalvåret, bör följa nedanstående tider för att inte orsaka problem för grannen.
  • Iläggning: andra helgen i maj.
  • Upptagning: sista helgen i oktober

Extraplatser

 1. Föreningen har två extraplatser för båtar. De finns på Sarvvägens brygga, på den yttre bryggan mot farleden.
 2. Extraplatserna får användas tillfälligt av medlemmar och besökare, och max 4 dygn i sträck. Kontakta bryggfogde om du avser använda någon av platserna.

Platsförteckning

 1. Bryggfogden ansvarar för att en lista över båtplatserna finns tillgänglig vid respektive brygga.
 2. Listans innehåll: Platsnummer och båtägarens namn.
 3. Bryggfogden ansvarar för att varje båtplats är numrerad.

Båtplatsägare

 1. Båtplatsägare är skyldig att följa ”Regler för båtplats”
 2. Båtarna ska vara förtöjda, med fjädring mot bryggan, för att minska slitaget på brygganläggningen.
 3. Båtägare är skyldig att följa bryggfogdens anvisningar.
 4. Båtplatsägare som inte tänker använda sin båtplats, är skyldig att meddela bryggfogden detta. Efter samråd/överenskommelse med bryggfogden kan Y-bom/boj behöva tas upp.

Vinterförtöjning

Ingen förtöjning är tillåten vid föreningens bryggor vintertid (första december till sista februari).