Fogdes checklista

Fasta punkter

 1. Fogdarna går igenom området före städdagen och upprättar en plan för aktiviteten.
 2. Sammankalla till den årliga städdagen:
  • anslag sätts upp på lämplig plats tre veckor innan.
  • sammanställa en maillista och skicka ut en kallelse samtidigt som anslag sätts upp
  • skicka ut en påminnelse, via mail, 1 vecka innan städdagen
 3. Utrustning:
  • Kontakta ansvarig material förvaltare, och hämta ut utrustningen innan städdagen.
  • Efter avslutat arbete, återlämna utrustningen och anmäl eventuella skador på utrustningen till ansvarig material förvaltare.
 4. Leda städdagens arbetet genom att hälsa välkomna och fördela arbetsuppgifter
 5. Handla in till förtäring – mat och dryck.
 6. Upprätta en komplett adresslista över städområdet och be respektive deltagare kontrollera/korrigera innehållet. Lämna den till styrelsen.
 7. Föra närvarolista över deltagare samt lämna den till styrelsen

Arbetsuppgifter (välj lämpliga punkter)

 1. Kontakta de personer som ska köra röj- och motorsågar och bestäm var och när (får ej köras under städdagen).
 2. Utse en grillansvarig, som förbereder och sköter grillningen, uppdukat och klart till uppgivet klockslag.
 3. Utse en eldningsansvarig, som tänder och sköter/bevakar eldningen
 4. Underhålla resp. reparera eventuella trappor, spångar eller dylikt.
 5. Underhålla resp. reparera brygga och landgångar
 6. Se till att bryggans förankring och flytförmåga är OK
 7. Inoljning av brygga, landgång och badflotte
 8. Röjning av sly i våra dikeskanter.
Kraven är att det ska vara rent 4,25 m upp, mätt från vägbanans nivå. Om dike finns ska måttet räknas från dikets mitt eller om dike ej finns 1 m från vägkanten (se bild).
 1. Röjning av sly på gemensam mark.
 2. Röjning av sly kring bryggan och landgång
 3. Klippa gräsmatta och uppröjning/städning av allmänna grönområden
 4. Vid behov glesa upp eller ta ner dåliga/sjuka träd
 5. Rensa Boule banan
 6. Sjösätt badflotte
 7. Ta upp badflotte
 8. Se till att bad-/räddningsstege sätts på plats
 9. Rensa ogräs i rabatterna
 10. Ta ned vass vid grönytor
 11. Bära fram ris till brasan
 12. Som avslutning på dagen
  • Tacka alla för deras insats
  • Gå igenom området för en slutkontroll
  • Städa undan på grillplatsen
  • Lämna in närvarolista och korrigerad adresslista
  • Lämna in kvitton på inköp