Byfogde

Västra Märsöns Tomtägarförening sträcker sig över en stor del av Märsön. För att underlätta skötseln och underhållet, har våra gemensamma markytor delats upp i sju ”städområden”. Till varje städområde har två byfogdar tillsatts, för att tillgodose medlemmarnas intresse och bevaka föreningens åtagande.

För att sköta området har vi en städdag per år, som byfogdarna sammankallar till via anslag i god tid. Det är viktigt att så många som möjligt deltar på denna städdag, då det är för vår egen trevnad och trivsel som vi underhåller vårt område.

Byfogdens ansvar

 1. Kontrollera att eventuella trappor, spångar eller dylikt är i god kondition.
 2. Se till att det är allmänt rent och snyggt inom respektive städområde.
 3. Löpande ta emot akuta rapporter/synpunkter/åtgärder som inkommer. Antingen själv, eller i kostsamma fall samarbeta med styrelsen, och vidta lämpliga åtgärder.
 4. Delta på det årliga fogdemötet.
 5. Informera nya medlemmar angående rutiner för städdagen i föreningen.

Om röjsåg behöver användas ska det arbetet utföras någon eller några dagar innan städdagen. Detta för att säkerställa att inga olyckor inträffar. Maskiner såsom röjsåg och motorsåg får endast användas/köras av utbildad personal, ref. Arbetsmiljöverket AFS 2012:1.

Årliga arbetsuppgifter

 1. Gå igenom området före städdagen och upprätta en plan för aktiviteten.
 2. Beträffande utrustning:
  • Hämta den före städdagen och se till att den fungerar.
  • Efter avslutat arbete, återlämna utrustningen och anmäl eventuella skador på utrustningen till ansvarig material förvaltare.
 3. Sammankalla till (anslag sätts upp på lämplig plats 3-4 veckor innan) och leda den årliga städdagen, då följande saker ska genomföras:
  • Underhålla resp. reparera eventuella trappor, spångar eller dylikt.
  • Röjning av sly i våra dikeskanter.
  • Röjning av sly på gemensam mark.
  • Klippning och uppröjning av eventuella grönområden, för allmän trevnad.
  • Vid behov glesa upp eller ta ner dåliga/sjuka träd.
  • Elda upp avfallet från städdagen.
 4. Föra närvarolista över deltagarna samt lämna den till styrelsen.
 5. Ordna med lättare förtäring efter/under städdagen för deltagare. Kvitto på utlägg lämnas till kassör.

Medlemmar som önskar ta ned träd på föreningens mark, skall i första hand vända sig till ansvariga byfogdar för området. Byfogdarna har rätt att besluta i ärendet. Vid oklarheter hänskjuter (skriftligen) byfogden frågan till styrelsen för beslut.