Eldningsregler

Följande gäller för eldning av trädgårdsavfall:

 1. Man får elda trädgårdsavfall 15-30 april och 15-31 oktober i detaljplanerat område. vilket framgår av Enköpings kommuns lokala hälsoföreskrifter (antagen av kommunalfullmäktige den 25 sep 2007). Västra Märsöns Tomtägarförenings markområden, som är relativt tätbebyggt, ligger inom detaljplanerat område.
  Undantag: om generellt eldningsförbud gäller, beslutas av länsstyrelsen eller kommunen.
 2.  Eldning är endast acceptabel om man vidtar erforderliga försiktighetsmått:
  • Kontrollera att det inte är eldningsförbud.
  • Bara elda när det är vindstilla eller svag vind.
  • Se till att närboende inte störs av rök eller har något emot eldningen.
  • Kontrollera att brandspridning inte sker.
  • Ha lämplig släckutrustning på plats.
  • Ha beredskap för att snabbt kunna larma räddningstjänsten.
 3.  Ska man anmäla till Räddningstjänsten/Kommunen/någon annan att man planerar att elda?
  • Eldning under eldningstiden (se punkt 1) eller om man erhållit dispens, behöver inte anmälas.
  • Större brasor ska informeras till räddningstjänst för kännedom och medgivande.       
 4.  Är det samma regler för de gemensamma ytor som för de egna tomterna?
  • Ja, samma regler gäller
 5.  Finns det restriktioner när det gäller eldning i tunna?
  • Nej, angivna datum gäller. Tunna kan dock medge eldning under fler dagar vädermässigt då spridningsrisken generellt är mindre än hos en öppen brasa.             
 6.  Kan man få elda under annan tid?
  • Ja, men då krävs dispens från miljö- och byggnadsförvaltningen. Sökes av respektive fastighetsägare vid behov.
  • Blanketten ”Ansökan om dispens för eldning av trädgårdsavfall” finns på kommunens hemsida.
  • Oavsett om man får dispens eller ej så debiterar Miljökontoret en timavgift för nedlagd handläggningstid.
  • Styrelsen kommer att söka dispens för städdagar/gemensamma ytor.
Mer information om eldning kan läsas på kommunens eller räddningstjänstens hemsida: