Vägar

Våra vägar är viktiga och den mest resurskrävande posten för föreningen. Vi har alla ett ansvar för att hålla områdena närmast vägarna fria från växtlighet eller annat som kan störa sikt eller framkomlighet. Det gäller vid våra städområden såväl som våra tomter.

Vägarna sköts året runt av extern entreprenör som upphandlats och avtal tecknats tillsammans med Märsöns samtliga(sex) tomtägarföreningar.

På våren/försommaren saltas vägen för att minska mängden damm som yr upp av trafiken. Resten av barmarksäsongen fylls gropar, fåror och sk. potthål igen och vid behov hyvlas vägen för att hålla formen.

Vintertid plogas och sandas vägarna. Snöröjningen sker efter bedömning av nederbörd och framkomlighet. Huvudvägarna är prioriterade, sedan plogas/sandas vägarna efter entreprenörens bedömning för att arbetet ska flyta på så snabbt och smidigt som möjligt. Fastighetsägare ansvarar själva för skotta bort eventuella vallar framför infarterna som plogbil kan skapa.

För övriga frågor om våra vägar kontakta vägfogde.