Stadgar

Stadgar för Västra Märsöns Tomtägareförening, Ekonomisk förening

Reg.bevis: Org.nr: 717000-2757

§ 1 Föreningsnamn Föreningens firma är Västra Märsöns Tomtägareförening Ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

 • att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen
 • att förvalta egendom som tillhör föreningen och därvid bland annat svara för skydd ochunderhåll av vägar, bryggor,vattenanläggningar, allmänningar och fiskevatten.
 • att främja åtgärder som ska skydda och bevara områdets natur.

§ 3 Medlemskap Varje tomtägare är skyldig att ingå som medlem i föreningen. Med varje tomt följer ett medlemskap. Medlem som överlåter sin tomt upphör därigenom att vara medlem i föreningen, men har att svara för det löpande räkenskapsårets medlemsavgifter för tomten. Det åligger medlem att vid överlåtelse av tomt informera den nya ägaren om medlemskapet i föreningen.

§ 4 Föreningens säte Föreningen har sitt säte på Märsön i Enköpings kommun, Uppsala län.

§ 5 Styrelse Styrelsen svarar för föreningens organisation, förvaltning av föreningens tillgångar och handläggning av föreningensärenden.

Styrelsen består av ordförande och lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst en (1) och högst två (2) suppleanter. Ordförande och suppleanterväljs för en tid av ett år och ledamöter väljs för en tid av två år. Styrelsens ordförande, som tillika är föreningens ordförande, och övriga ledamötersuppleanter väljs av föreningsstämman. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vägfogde. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. För giltigt beslut måste minst tre ledamöter vara närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande.

§ 6 Styrelsens uppgifter Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter i enlighet med de riktlinjer som finns angivna i § 2. Styrelsens beslut gäller för föreningen som helhet, dock ska frågor av större omfattning redovisas för medlemmarna vid föreningsstämman eller särskilt utlyst extra föreningsstämma. Styrelsensledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning, även för beslut rörande medelsförvaltning som fattas på styrelsesammanträde vari de deltagit. Undantag från denna regel gäller endast förledamot som uttryckligen reserverat sig mot ett visst beslut.

§ 7 Insats Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskaphar beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 8 Firmateckning Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig eller två styrelseledamöter i förening.

§ 9 Medlemsavgift Varje medlem ska årligen betala den medlemsavgift som fastställs av föreningsstämman. Ny medlem ska betala inträdesavgift som fastställs av styrelsen. Skulle föreningens medel inte vara tillräckliga för att betala de löpande utgifterna är medlemmarna efter beslut av ordinarie föreningsstämma eller utlyst extra föreningsstämma skyldiga att acceptera den extra uttaxeringens om är beslutad. Meddelanden om avgifter till föreningen med mera ska delges medlemmarna genom skriftlig medlemsinformation. Medlem som brustit i sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen är skyldig att betala kostnad förbetalningspåminnelse och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

§ 10 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 Revisorer På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en revisor och en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12 Årsredovisning Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorn senast 30 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Rösträtt Vid föreningsstämman har varje fastighet en röst. En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen, alternativt av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller utgör dennes ombud genomskriftlig, dagtecknad fullmakt. En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde.

§ 14 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före maj månads utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängden
 3. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet från stämman
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Godkännande av dagordningen
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning)
 7. Framläggande av revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlustenenligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Fråga om arvoden till ordförande, styrelseledamöterna och revisor.
 11. Förslag till utgifts-ochinkomststat för det nya räkenskapsåret.
 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 13. Val av
  A. Ordförande för ett år
  B. Styrelseledamöter för två år
  C. Styrelsesuppleanterför ett år
  D. Revisor för ett år
  E. Revisorssuppleant för ett år
  F. Vattenfogdarför två år
  G. Byfogdar för två år
  H. Bryggfogdar för två år
  I. Fogdar förbadplatsenför två år
  J. Maskinfogdar för två år
  K. Valberedning för ett år
 14. Motioner
 15. Övriga ärenden

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma.

Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor föreordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev i brevlåda eller med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna omdetta genom brev.

Vid alla sammanträden ska protokoll föras. Protokoll fört vid föreningsstämman ska justeras inom en månad efter sammanträdet.

Motioner att behandlas på föreningsstämman ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 7 dagar före datum för stämmaan.

§16 Beslut föreningsstämman Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

§ 17 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det.Sådan stämma ska även hållas när det föruppgivet ändamål skriftligen begärs av revisorn eller av minst en tiondel av samtliga medlemmar. Kallelse skautfärdas inom 14 dagar från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

§ 18 Vinstfördelning Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning ellerfonderas.

§ 19 Medlems skyldighet Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Det åligger medlem att ombesörja att inte andra medlemmarsfastigheter, tomter, allmänna områden, vägar eller vatten förorenas eller utsätts förobehag eller annan störande inverkan från medlemmen eller dess verksamhet.

§ 20 Klagomål Har medlem klagomål att framställa ska detta ske skriftligen till styrelsen som är skyldig att undersöka saken och antingen själv avgöra ärendet eller överlämna till avgörande på föreningsstämma. Styrelsen ska lämnaskriftligt besked om sitt beslut. Styrelsen har att på ordinarie föreningsstämma lämna redogörelse för under åretanmälda klagomål.

§ 21 Regler för ändring av stadgarna Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen har enats om det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och på den senare föreningsstämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

§ 22 Upplösning av föreningen Beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav det ena ska vara ordinarie föreningsstämma. Vid dessa sammanträden måste minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträda beslutet. Innan föreningen upplöses ska föreningen besluta om avveckling avföreningens tillgångar genom likalydande beslut vid två på varandra följande sammanträden. Mellantiden förnämnda sammanträden får inte understiga 3 månader..

§ 23 Övrigt För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.