Miljöplan för hamnområdet

Bakgrund

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Enköpings Kommun,  gjorde i somras en inspektion av våra småbåtshamnar för att få kännedom om vilken verksamhet som drivs i våra hamnar.

Mål

Att få föreningar att arbeta förebyggande med miljöfrågor.

Resultat

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att tillsynsbesöket i hamnen inte medför något föreläggande mot verksamheten för vidtagande av åtgärder.

Däremot anser man att en ”Miljöplan/miljöpolicy” ska dokumenteras som upplyser alla medlemmar om vilka miljöregler som gäller i föreningen och i hamnområdet.

Miljöplan för hamnområdet

Syfte

Syftet med miljöplanen är att lyfta miljömedvetenheten både gemensamt och individuellt. Planen ska utvärderas och utvecklas vid behov. Miljöplanen har fastställts av styrelsen.

Målsättning

Miljöplanen ska bidra till att föreningens mål och vision uppfylls.

Planen ska öka kunskapen om hur vi människor påverkar vår natur och miljö i alla avseenden och ge ett budskap om att vi har ett gemensamt ansvar för allas trevnad i hamnen (bryggor med närliggande mark).

Hamnområdet

Det finns 142 fastigheter inom Västra Märsöns Tomtägarförening och alla har rätt till en båtplats vid någon av föreningens bryggor. Det finns inga anordnade vinteruppläggningsplatser, medlemmarna tar hem sin båt över vintern och förvarar den på tomten. Det finns två extraplatser.

Transporten av båten till och från hamnen sker med bil. Gångfart gäller då i området.

Sjösättning och upptagning sker via en ramp och därifrån får man köra sin båt till rätt brygga. Rampen ska stängas av med en befintlig kätting. Sjösättning och upptagning kan ske närsomhelst.

Eluttag, vatten eller spolplatta finns inte i hamnarna. Vilket innebär att allt underhåll såsom avspolning, slipning, blästring m.m. sker på tomten.

Sopor

Då det inte finns någon miljöstation vid bryggorna ska:
Hushållssopor, tas med hem och källsorteras. Information om hur man källsorterar finns på kommunens hemsida.
Allt annat avfall, ska varje medlem själv ta med och lämna vid kommunens anläggningar för sådant avfall.

Båtbottnar

Många båtägare håller skrovet rent genom att varje år måla sin båtbotten med giftig färg. Men de giftiga ämnena sprids även i vattnet och påverkar djur och växter långt bort från båten. Målning, hantering och borttagning av giftfärger är också ett hälsoproblem för båtägare. Därför är det bra om så många som möjligt använder alternativa giftfria metoder istället. Förutom att det är bra för miljön är det i många fall både billigare och lättare.

Kunskapskrav, verksamhetsutövaren (den enskilde båtägaren) är skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten. När det gäller att använda båtbottenfärger krävs det alltså att alla verksamhetsutövare har tillräcklig kunskap om vad som faktiskt gäller – för att skydda miljön, sig själv, andra människor samt alla land- och vattenlevande organismer.

Föreningen strävar efter att minska båtbottenmålningen. Om båtbottenfärg används ska den vara godkänd för bruk i Mälaren.

Bränsle och oljor

Oljefilter, motorolja och olja i växelhus, drev, backslag m.m. byts regelbundet. Dessa byten ska inte göras i hamnområdet då  risken för spill är uppenbar.

Då dessa byten görs ska bra kärl/skyddsplast användas för att samla upp droppande spill. All förbrukad olja, oljefilter och uppsamlat spill är farligt avfall och ska lämnas in på kommunens anläggning för sådant avfall.

Bränslehanteringen ska ske med största försiktighet då dunkarna bärs från bil till båt. Om man behöver fylla båtdunken från en reservdunk ska skyddsplast användas, allt för att undvika spill i naturen.

Båtbatterier

I fritidsbåtar finns ofta ett batteri för start och eventuell belysning. Batterier som är utslitna och ska bytas ut bedöms som farligt avfall på grund av sitt innehåll av syra och bly. Gamla batterier får inte bli stående i båtskjul eller på marken eftersom de riskerar att frysa sönder och läcka (ett välladdat batteri i gott skick fryser däremot inte sönder och kan sitta kvar i båten över vintern). Utbytta batterier ska alltså lämnas in som farligt avfall  på kommunens anläggning för sådant avfall.

Underhåll/Vårrustning

Vårrustning sker huvudsakligen på  vinteruppställningsplatser, med andra ord på tomten. Allt arbete ska där bedrivas så att spill minimeras.

Slipdamm (färg, plast, metall etc.) och flagor från skrapning kan både spridas till luften (blåsa iväg) och falla ner på marken. Det sistnämnda är troligen det större problemet, då det successivt bidrar till markförorening på platsen. Använd därför en slipmaskin med uppsamlare. Om uppsamlingspåse saknas kan marken tillfälligt täckas med plast, presenning eller dylikt.

Slipdamm, spill och avfall från målning (rester av färg, lösningsmedel, penseltvätt etc.) och plastarbeten får inte slås ut på marken, utan ska lämnas in som farligt avfall.

Grillplatsen

Grillplatser får användas av alla medlemmar för trevligt umgänge. Platsen ska lämnas ren och uppstädad. Skräp avlägsnas och tas med som sopor.