Skogsvårdsguide

Allmänna grönområden

Skötsel av våra gemensamma grönområden har de senaste åren blivit en angelägen fråga. Styrelsen beslöt därför 2017 ta fram en ”Skogsvårdsplan” på hur vi ska sköta föreningens skogar. Tanken är att alla grönområden ska ha en likformig vård, där en gles och vacker skog eftersträvas.

I första hand ska träd av dålig kvalité (svaga och skadade), träd i täta grupper samt  träd som konkurrerar med framtidsstammar (träd som ska ingå i det framtida beståndet) glesas ut/avverkas. I övrigt får sly, torra träd samt ris-granar avverkas.

”Farliga träd” på föreningens mark ska felanmälas.

Farliga träd är:
 • Träd som lutar och är en uppenbar risk för person eller egendom.
 • Träd som är sjuka, och därför kan vara farliga.
 • Träd med avbrutna, löst hängande större grenar.
 • Torra träd som riskerar att falla eller att tappa stora grenar.

Felanmälan görs till respektive Byfogde som därefter tar ett beslut om avverkning eller inte. Vid behov tar Byfogde kontakt med styrelsen.

Som grundregel gäller följande:

 • Avverkning får inte ske så att gator/korridorer bildas.
 • Likaså gäller att inga kalhyggen får förekomma. Ett område där alla träd tas bort blir snabbt igenväxt med buskar och sly.
 • Avstånd mellan kvarvarande träd (framtidsstammar) ska vara ca. 3-4 meter (fri krona), ej glesare.
 • Allt som avverkas måste tas om hand, eldas upp eller köras bort.

Ansvarig:

 • ”Farliga träd” – Byfogden.
 • Sly – Byfogden eller utsedd person, eller fastighetsägare som utfört röjningen.
 •  Övriga träd – Fastighetsägare som begärt trädfällningen
 • Större avverkning – Styrelsen eller utsedd person.

Allt arbete med motorsåg ska utföras av föreningen utsedd person (person med motorsågskörkort).

Riktlinjer:

Sly upp till 5-6 cm får avverkas. ”Farliga träd” ska tas ner. I tätbevuxna områden (träd som står tätare än 3-4 meter) skall i första hand granar tas ned. Föreningen är sparsam med att fälla friska träd. Följande skäl tar föreningen generellt inte hänsyn till:

 • Enskilda träd som skuggar tomt, uteplats eller dylikt.
 • Enskilda träd som skymmer utsikt.
 • Träd som skymmer parabol, solpanel eller annan utrustning.
 • Träd som tappar löv, barr eller frön på tomt.
 • Träd som sprider pollen.

En begäran om avverkning av ett friskt träd, får endast avverkas efter Byfogdens godkännande. En sådan avverkning betalas av fastighetsägaren.

Bild1

Bild2

Långsiktig plan:

 • Trädfällning och röjning av våra skogsområden kommer att ske utifrån föreningens skogsvårdsplan, där prioriteringar gjorts utifrån var de skogliga behoven är som störst.
 • Inför varje säsong tas en särskild plan fram för vilka områden som ska åtgärdas och vilka åtgärder som ska utföras inom dessa.
 • Röjning ger kraftigare träd, förhindrar snö och stormskador, minskar självgallring och höjer kvalitén.

Policy för nedtagning av träd som inte ingår i skogsvårdsguiden.

All nedtagning av träd som inte ingår i skogsvårdsguiden ska prövas av styrelsen. Varje enskild förfrågan ska beslutas av styrelsen som inte beviljar på generell grund.

Nedtagning av träd eller åverkan på träd som står på allmänna ytor men skymmer utsikten för enskilda tomtägare beviljas inte.

Träd på allmänning som utgör fara för enskild fastighetsägare kan tas ner efter att fogde vidtalas. Vid speciella omständigheter ska fogde hänvisa till styrelsen.

Vid installation av solcellspaneler behöver ibland träd på allmänning tas ner. Information om antal träd, dess placering samt att grannar givit sitt godkännande till avverkningen ska inges skriftligt till styrelsen för att bilda underlag för beslut. Ingen avverkning får ske innan styrelsen givit sitt godkännande. Fastighetsägaren står för kostnad av nedtagning, bortforsling av ris, transport av virket till en plats på föreningens mark. Fastighetsägaren står ansvarig för handhavandet i alla avseenden.