Bryggfogde

För att tillgodose medlemmarnas intressen och bevaka föreningens åtaganden har två Bryggfogdar tillsats för respektive brygga.

För att sköta brygga och närliggande områden har vi en bryggdag per år, som Bryggfogdarna sammankallar till via anslag i god tid. Det är viktigt att så många som möjligt deltar på denna bryggdag, då det är för vår egen trevnad och trivsel som vi underhåller våra EGNA anläggningar och områden.

Bryggfogdens ansvar

 1. Kontrollera att brygga och landgång är i bra skick och rätt förankrade.
 2. Se till att det är allmänt rent och snyggt vid brygga och angränsande områden, så att medlemmarna trivs.
 3. Kontrollera att båtarna är rätt förtöjda, med fjädring mot bryggan, för att minska slitaget på brygganläggningen.
 4. Fördela båtplatser, s.k. ”fysiska båtplatser”, samt själv vara ansvarig för alla ”vilande båtplatser”.
 5. Se till att alla Y-Bommar/Bojar har en ägare och märkta med tomtnummer/namn.
 6. Ansvara för att alla platser har en Y-Bom eller Boj. Normalt ska alla platser ha en Y-Bom, men undantag görs för mindre båtar, typ eka, där det räcker med Boj. Platser med Y-Bommar placeras längst ut på bryggan medan Boj- platserna placeras in mot land.
 7. Se till att en aktuell lista över båtplatserna, både brygg- och svaj- platser, finns tillgänglig vid respektive brygga. Listan innehåll: Platsnummer och båtägarens namn.
 8. Löpande ta emot akuta rapporter/synpunkter/åtgärder som inkommer. Antingen själv, eller i kostsamma fall samarbeta med styrelsen, och vidta lämpliga åtgärder.
 9. Bryggfogden ansvarar för att varje båtplats är numrerad.
 10. Övervaka att ingen otillåten utlåning resp. uthyrning av båtplatser sker.
 11. Delta på det årliga Fogdemötet.
 12. Informera nya medlemmar angående rutiner för bryggdagen i föreningen.

 Årliga arbetsuppgifter

 1. Gå igenom området före bryggdagen och upprätta en plan för aktiviteten.
 2. Beträffande utrustning:
  • Hämta den före bryggdagen och se till att den fungerar.
  • Efter avslutat arbete, återlämna utrustningen och anmäl eventuella skador på utrustningen till ansvarig material förvaltare.
 3. Sammankalla till (anslag sätts upp på lämplig plats 3-4 veckor innan) och leda den årliga bryggdagen, då följande saker ska genomföras:
  • Inoljning av landgång, brygga och badflotte.
  • Röjning av vass som påverkar båtplatserna och eventuell ramp.
  • Röjning av sly kring bryggan.
  • Klippning och uppröjning av grönområden kring bryggan, för allmän trevnad.
 4. Föra närvarolista över deltagarna samt lämna den till styrelsen.
 5. Se till att bad/räddningsstege sätts på plats senast 15 maj samt tas upp innan isläggningen.
 6. Se till att badflotten inkl. stege kommer i till badsäsongen, senast 15 juni, och tas upp innan isen kommer.
 7. Ordna med lättare förtäring efter/under bryggdagen för deltagare. Kvitto på utlägg lämnas till kassör.