Infomöte – anteckningar

Informationsmöte VMTF 20240331
gällande direktiv från Enköping Kommun och Länsstyrelsen grundade på nya EU direktiv från 20231231

Vid mötet deltog nästan 60%  av föreningens 142 fastighetsägare, antingen i möteslokalen eller via länk (11 st).

Mötet börjar med att ordförande Mikael Rexhall hälsar medlemmarna välkomna till informationsmötet. Mikael redovisar för gången i ärendet med hjälp av en powerpointpresentation.

Enköpings kommun har gett VMTF ålägganden rörande föreningens sommarvatten. Enligt nya gränsvärden från EU har VMTF sommarvatten nu förhöjda radon, mangan och järnvärden. Dessutom är turbiditeten för hög. Värdena på vattenproverna har tidigare år (och under 2023) legat stabilt på samma nivå. Således är det inte vårt vatten som blivit sämre utan gränsvärdena som har sänkts. Styrelsen har gjort ett flertal överklaganden till länsstyrelsen utan framgång. Den 1/5 ska åtgärder påbörjats för att förbättra vattenkvalitén. Den 15/5 ska nya prover på vattenkvalitén ha tagits. Därefter kan föreningen åläggas att betala vite om åläggandet ej har efterföljts.

Efter presentationen ovan är det fri diskussion.

Styrelsen redogör därefter för möjliga alternativ;
-Bildandet av en separat vattenförening för de som enbart har sommarvatten.
-Ändring av stadgar vid årsmöte och påföljande möte då ordet ”vattenanläggningar” tas bort.
-Då det är okänt hur många som avser att ansluta till ett eventuellt reningsåtagande så går det inte att beräkna kostnaden/hushåll för de olika alternativen.

Ett 40 tal av föreningens medlemmar har enbart sommarvatten och cirka 90 medlemmar har egenborrad brunn.

Sammanfattningen sammanställd av styrelsen för VMTF 20240331